For leverandører og samarbeidspartnere

Overhalla Hus forholder seg til gjeldende regelverk og har utarbeidet retningslinjer for åpenhet, arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Her er en redegjørelse for vår aktsomhetsvurdering jfr. Åpenhetsloven § 5

 

Organisering
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse Overhallsvegen 2149 i Overhalla. Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL), NHO og Treindustrien. Overhalla Hus er tariff-bedrift.

Driftsområde
Vårt driftsområde er bygg- og anleggsarbeid hvor vi er leverandør av ferdig råbygg med bruk av treelementer. Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

 

Rutiner/ retningslinjer
Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos ledergruppen og styret.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

For å bli leverandør til Overhalla Hus må leverandøren eller samarbeidspartneren signere en egenerklæring som stiller krav til etisk virksomhetsstyring, HMS, forsvarlig arbeidsmiljø og anstendige arbeidsforhold. Egenerklæringen og kontrakt sikrer Overhalla Hus tilgang til våre leverandører og samarbeidspartneres informasjon.

Det blir avholdt arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt. Overhalla Hus har prioritert kartlegging av verdikjeder i kjernevirksomheten basert på utvalgte kriterier. Kartleggingen holdes oppdatert i tråd egen prosedyre med nye leverandører og opplysninger om nye forhold.

Vi bygger vår kartlegging på egenerklæring og informasjon fra nærmeste leverandør (nettside).

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge. Overhalla Hus bruker BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmenngjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.). Overhalla Hus vil oppdatere våre prosedyrer med varslingskanal i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra BNL. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er nødvendig.